שבת סימן ס'

בהשמטת הרי"ף את ההגבלות להיתר כילת חתנים

ז”ל הגמ’ (קל”ח.-קל”ח:): “ואמר שמואל משום רבי חייא כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה אמר רב ששת בריה דרב אידי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח אסורה וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן אלא שאין בפחות משלשה סמוך לגגה טפח אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה טפח אסור ולא אמרן אלא שאין בשיפועה טפח אבל יש בשיפועה טפח שפועי אהלים כאהלים דמו ולא אמרן אלא דלא נחית מפוריא טפח אבל נחית מפוריא טפח אסור”.

והרי”ף משמיט את ר”ש בריה דרב אידי, והתקשה בכך הר”ן. והב”י כתב שהרי”ף סמך על זה שנדע הכל לבד. והוא דוחק גדול מאוד לכאו’, כי גם אם נדע לבד את הענין של טפח ובסמוך לגג ג”ט, וגם אם נדע לבד את הענין של שפוע טפח, עדיין מנין נדע את האיסור של נחית מפוריא טפח. ובהמשך נראה שגם אחרי פירוש רש”י בזה עדיין צ”ע בסברא, ושנדע זאת לבד זה ודאי דוחק גדול.

וידידי ר’ ירון בשן תירץ תירוץ נפלא להסביר זאת, שהנה בסוכה י”ט כתוב בגמ’ ששיפועי אוהלים לאו כאוהלים דמו, והגר”א אמר שמטעם זה הרמב”ם השמיט מש”כ בגמ’ שאם יש בשיפוע טפח אסור. וכך נגיד גם בדעת הרי”ף. וכמו כן כתוב שם שאם השיפוע עומד על דופן טפח ניצבת או שיש בקצהו העליון של השיפוע גג מאוזן טפח לכו”ע מהני. והענין הוא שהשיפוע למ”ד שפוע אוהלים לאו כאוהלים דמי לא יכול לשמש גם כגג וגם כאוהל, אך או זה או זה ודאי יכול לשמש, והרי”ף סמך על זה ולא הוצרך לכותבו כאן.

ועל מי שלא משמיט את הסיוג של שיפועי אוהלים ופוסק כמו שכתוב בגמ’ (הרא”ש והטור למשל) לא קשה מסוכה, כי יש לחלק בקל בין הדין של אוהל דאו’ לבין האיסור של חכמים באוהל עראי שיכול להיות אסור גם אם רק נראה כאוהל, אף שאין לו דין אוהל דאו’, ופשוט. ועיין תוס’ בסוגיה שכן השוו את הדינים ודחקו שם, ועיין ק”נ שם.

ויצא לפי”ז שלפי הרי”ף גם אם לא תהיה מיטה, אלא השיפוע יהפך לזקוף למשך טפח (ע”י מוטות מאוזנים וכדו’) ג”כ יאסר.

ורש”י ורשב”א פירשו שאם נחית טפח אסור כי המיטה הופכת לגג. וזה צ”ע בסברא כי הגג הזה כבר היה עשוי קודם לכן. וכנראה הענין הוא שיש כאן דמיון חיצוני לאוהל, וצ”ב עוד. ובכל אופן נראה פשוט שלפיהם לא ייאסר מה שכתבנו כעת שייאסר לפי הרי”ף אם אין מיטה. ופלא על הדרישה שכתב בפשטות שייאסר כה”ג גם לפיהם.

כמובן שלרי”ף ורמב”ם צריך שהגג המשופע, לפחות בצירוף שני השיפועים, יהיה טפח כי אל”כ אין גג טפח (ובלי גג טפח מותר גם לפיהם כאן כי זה כילת חתנים). ולפי רשב”א ורש”י יתכן שא”צ כי המיטה היא הגג.

Scroll to Top